FAQ

Chúng tôi có các chương trình khác nhau nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của học viên: Giáo trình 24BEAT tự biên soạn và Rockschool là 2 giáo trình chính được sử dụng tại đây.

Tuỳ vào nhu cầu, khả năng và kế hoạch của học viên mà 24BEAT Music School sẽ đưa ra lộ trình phù hợp với học viên.

Các lớp học ở 24BEAT Music School sẽ đảm bảo cho 2 vấn đề: Đáp ứng được thời gian của học viên và của giáo viên để chương trình học có thể diễn ra một cách tốt nhất trong suốt thời gian theo học tại đây.

Tất cả các giáo viên tại 24BEAT Music School đều tốt nghiệp tại nhạc viện quốc gia hoặc các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy và biểu diễn.

Tất cả các học viên Theo học tại 24BEAT Music School đến hết quá trình rèn luyện đều có cơ hội để kiểm tra năng lực và cơ hội giảng dạy tại 24BEAT Music School.